CB Login  

   

CB Online  

   
Algemene inleiding en geschiedenis van de tak Krebbers.

 

De naam Krebbers is historisch gezien afkomstig van verschillende naamsvormen:

A: Kribber
 
  1. Beroepsaanduiding Kribber. Ambachtsman, die een dam van vlechtwerk bouwt (Kribbe [= krib, kribwerk, stroomkering]).
  2. Krippe [= krib(be), voederbak] voor voedertrog.

In vele vroegere talen komt dit woord of een afgeleide hiervan voor:
In het Westgermaans als zelfstandig naamwoord,
In het oudhoogduits krippa (8e eeuw) en middelhoogduits krippe.
In het oudsaksisch kribbia,
In het middelnederlands cribbe en crebbe,
In het nederlands krib, kribbe,
In het oudfries kribbe,
In het oudengels cribb,
In het engels crib.


De aanduiding voor de aanvankelijk gevlochten voedertrog gaat over op de stenen resp. houten voedertrog. Op de afbeelding van de Heilige Familie met het kindje Jezus in de kribbe berust het gebruik van Krippe (= crèche), kindercrèche voor een voorziening ter verzorging van zuigelingen en zeer kleine kinderen (19e eeuw) vgl. ook het franse crèche, dan ook `tehuis voor vondelingen` (18e eeuw), `tehuis voor zeer kleine kinderen van werkende moeders` (19e eeuw.).

B: Kreber

1 Stamt af van het oberduitse  Kreb . Dit is een van wilgentakken gevlochten draagmand.
2 Kreb(e) is zoals Korb [= mand] vaak een veldnaam, bijv. in 1350 was Albrecht der
Creber (nadien Albrecht Kreber), cijnsheer (een soort belastingambtenaar) te Rieslinghausen in Duitsland

C: Cribber, Crebber en Krebber(S) zijn afleidingen van Kribber (zie onder A)

D: Creber is een afleiding van Kreber (zie onder B)


Waar komt de  s achter de naam vandaan?
De "s" werd abusievelijk niet door pastoors resp. ambtenaren van de burgerlijke stand geschreven. (In Essen in de Krebbers-lijn hebben twee broers verschillende achternamen nl. Krebber en Krebbers.)

De extra "s" is ontstaan door het schrijven van de omgangstaal, gesproken taal (des Krebbers Kind (het kind van de man Krebber), die Krebbers (meervoud.) )


De beleden godsdienst (religie) is doorgaans rooms-katholiek. Echter grote takken aan de rechterzijde van de Rijn zijn evangelisch (= protestants). De familie Kreber in Zuid- en Oostduitsland is bijna totaal van protestantse (evangelische) religie.

Vermeldenswaard zijn een paar aardige aantekeningen van geschriften waar sprake is van de naam Krebber(s)

De Hönshof in Labbeck bij Xanten
Bij het Xantener Fort (Xencter voirt) (=doorwaadbare plaats bij Xanten) had men een landgoed van een heer, voor wie herendiensten moesten worden verricht voor de plaatsjes Birten en Vynen. Van 1472-1486 was dat Henrich Hoen Waldgraf in het Labbecker Hochwald. In 1539 was dat Peter van Hoen aan het Xantener Fort. De heer des huizes in 1672 was Steven Krebber door zijn huwelijk met Catharina Hoens. In 1697 werd Steven Krebber vermeld als peetoom.

De kleine Gönn in Wardt-Ursel bij Xanten
In 1636 zou Nedergunne ( een slecht, zanderig land) , gelegen in Ursel bij Xanten, groot ongeveer 28 morgen, een jaarlijkse pacht van 16 maal rogge , 20 maal haver en 4 maal boekweit moeten betalen. Dit wordt echter niet betaald, maar moet wegens de grote lasten elk jaar door de  hausman kwijtgescholden worden". Deze  hausman is in 1804 Heinrich Krebber.

De Krabsenhof , Bislicher eiland bij Xanten
In 1590 werd een op een hoeve gelijkend bouwwerk opgericht precies tegenover de toenmalige Birtener kerk. In 1634 was hier sprake van de "Crabbe" die dienden als stroombreker. Een kribbe is een dam van vlechtwerk (tegenwoordig van basaltstenen). Een vaak voorkomende familiennaam bij Xanten is: Krebber en Kribber.

De Krebbershof aan de Krebberskaeth aan de voet van de Sonsbecker-Balberg
Vermoedelijk heeft Krebber in 1506 als kerkmeester dit stuk grond verworven.
   
© Krebbers Automatisering